Impressum

Impressum

Usługodawca w rozumieniu ustawy o mediach elektronicznych:

Whoohoo Poland sp zoo
Ul Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

Telefon: +48 718810518
e-mail: info@pl.whoohoo.com

Whoohoo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 624281, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252663292, REGON: 364770581, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, 

Prezesi: Robert Jacobus Entjes