Kierownik Robót Mostowych

Alicja Laube
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Alicja Laube
KWI 13
Małopolskie na stałe Inżynier/Licencjat
13.05.2021 108141662
aplikuj

Firma

Naszym klientem jest międzynarodowa firma z branży budowalnej, prowadząca w polsce wiele projektów zarówno drogowych, mostowych jak i kubaturowych.

Zakres obowiązków

  • Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
  • Bieżące raportowanie do kierownictwa kontraktu nt. terminowości przekazywania frontów robót przez Zamawiającego oraz realizacji robót,
  • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót oraz weryfikacja dokumentacji technicznej,
  • Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowanie postępu robót
  • Tworzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji, w tym wniosków materiałowych, rysunków roboczych itp.,
  • Udział w odbiorach robót oraz niezwłoczne informowanie przełożonych o sytuacjach mających wpływ na terminowość i budżet inwestycji oraz potencjalne roszczenia

Wymagania

  • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń
  • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru w o specjalności inżynieryjnej mostowej.
  • Mobilności i dyspozycyjności
  • Umiejętność obsługi AutoCad, Ms Project, środowisko OFFICE
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job